Begravningshjälp och efterlevandestöd

Vid dödsfall kan närstående erhålla ekonomisk hjälp från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Denna livförsäkring gäller så länge du är anställd (dock som längst till månaden innan du fyller 70 år) och din arbetsgivare har en kollektivavtalad ITP-försäkring.  LO medlemmar som arbetar på arbetsplatser där TGL-kollektivavtal omfattas av försäkringen Kompletterings-TGL genom sitt fackmedlemskap. Livförsäkring berättigar efterlevande till följande:

Begravningshjälp till dödsboet

Att hålla begravning är inte bara en smärtsam process, det är även ekonomisk påfrestande. Därför utbetalas ett engångsbelopp kallat begravningshjälp till dödsboet för att underlätta för de efterlevande med den ekonomiska biten. Om försäkringsskydd finns betalas alltid begravningshjälp med 0,5 prisbasbelopp (26 250 kronor år 2023) till dödsboet.

Grundbelopp till efterlevande

Grundbeloppet är ett efterlevandestöd som i första hand betalas ut till make, maka eller annan registrerad partner. I andra hand till sambo och i tredje hand till barn. I vissa fall delar efterlevande partner och barn (under 21 år) på grundbeloppet. Storleken på grundbeloppet varierar beroende på den avlidnes arbetstid och ålder vid dödsfallet samt vilka efterlevande där finns.

Pensionsmyndigheten

Om ett dödsfall inträffar i samband med arbete kan dödsboet efter den avlidne ha rätt till begravningshjälp från Pensionsmyndigheten. Begravningshjälp motsvarar 30 % av prisbasbeloppet vid tiden för dödsfallet, vilket 2023 motsvarar ett engångsbelopp om 15 750 kr. För att ersättning skall kunna betalas ut skall dödsfallet vara att betrakta som en arbetsskada, arbetsrelaterad sjukdom eller olycksfall.

 

Om dödsfallet bedöms ha orsakats av någon form av arbetsskada kan närstående även har rätt till efterlevandelivränta. Tre olika livräntor betalas ut:

 

Barnlivränta – Ensambarn erhåller 40 procent av avliden förälders arbetsinkomst i barnlivränta. Syskon erhåller 20 procent var av avliden förälders arbetsinkomst.

 

Omställningsränta – 45 procent av den avlidnes arbetsinkomst betalas till efterlevande maka eller make. Om det finns barn som har rätt till barnlivränta blir omställningsräntan istället 20 procent av den avlidnes arbetsinkomst.

 

Änkelivränta – Om din make eller sambo avlidit och ni var gifta innan 1990 kan du ha rätt till änkelivränta.  45 procent av den avlidnes arbetsinkomst betalas till efterlevande maka eller make. Om det finns barn som har rätt till barnlivränta blir änkelivräntan istället 40 procent av den avlidnes arbetsinkomst.

Övriga ekonomiska stöd och möjligheter för efterlevande:

Efterlevandepension kan utbetalas till efterlevande närstående och ingår i den allmänna pensionen. Efterlevandepension består av barnpension, omställningspension och änkepension.

 

Livförsäkring – utöver en grupplivförsäkring kan även enskilda livförsäkringar tecknas privat. En sådan försäkring ger dina anhöriga utökad ekonomisk trygghet om du avlider. Fördelen med en privat livförsäkring är att försäkringsbeloppet kan anpassas utifrån önskemål.

 

Återbetalningsskyddad tjänstepension – om där fanns ett återbetalningsskydd kopplat till avliden närståendes tjänstepension kan denna summa återbetalas till familjen vid dödsfall. Notera att det kommer dras skatt på ärvd tjänstepension då den betraktas som inkomst, alla annan ersättning i form av begravningshjälp och efterlevandestöd vid dödsfall är skattefri.

 

Rådgivning

För ytterligare vägledning och juridisk rådgivning rekommenderas att söka kontakt med en begravningsentreprenör. Hitta ett lokalt alternativ på begravningsbyrå.se


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg