Uppsägning

Arbetsgivare har inte rätt att säga upp personal hur som helst. En anställd kan inte bli uppsagd utan sakliga skäl. Uppsägning på saklig grund kan ske med anledning av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl.

Arbetsbrist som sakligt skäl

En uppsägning kan ske på grund av att det råder arbetsbrist. Det kan handla om att det saknas tillräckligt med arbetsuppgifter eller att företaget saknar tillräckligt med pengar för att driva verksamheten och/eller betala ut löner. Vid arbetsbrist måste arbetsgivaren inte kunna bevisa att så är fallet bortom allt tvivel, däremot krävs någon form av seriös kalkyl som stöder påståendet.  Utöver detta skal arbetsgivaren även följa reglerna för turordning enligt LAS. Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning om du varit anställd mer än 12 månader under de tre senaste åren hos samma arbetsgivare.

Uppsägning av personliga skäl

Till personliga skäl som kan ligga till grund för uppsägning räknas inkompetens och samarbetsproblem. Några sådana specifika sakliga skäl som kan ligga till grund för uppsägning är misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro. En uppsägning av personliga skäl förutsätter att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt.  Arbetsgivaren har såldes en skyldighet att informera den anställde genom en varning eller erinran, om att anställningen kan upphöra om ett visst beteende inte korrigeras och upphör. Det finns inget krav på att denna information skall delges skriftligen, däremot måste arbetsgivaren kunna bevisa att den anställde fått ta emot och uppfattat varningen.

 

Innan processen om uppsägning av personliga skäl kan påbörjas måste även arbetsgivaren undersöka vilka möjligheter det finns att göra en omplacering inom organisationen.  Om omplaceringsmöjligheter helt saknas exempelvis pga. Otillräckliga kunskaper, måste arbetsgivaren förvarna den anställde genom en underrättelse minst två veckor före uppsägningen. En underrättelse skall även skickas till den anställdes fackförbund. Om uppsägningen verkligen verkställs har den anställde rätt till en uppsägningstid som framgår av LAS eller det kollektivavtal som medarbetaren omfattas av.

 

Avskedande

Det är lätt att betrakta uppsägning och avskedande som synonymer, men lagen gör skillnad på dessa båda begrepp. Vid ett avskedande avslutas anställningen omedelbart utan uppsägningstid, detta är en nödåtgärd som arbetsgivaren endast kan ta till vid mycket grov misskötsel. En anställd som får gå på dagen, förlorar inte bara sin anställning, utan kommer även att förlora sitt anseende och kan få svårt att söka nya jobb inom branschen, dessutom riskerar denne även rättsliga åtgärder om orsaken till avskedandet är någon form av brottslig handling mot arbetsgivaren. En avskedad person förlorar även sin företrädesrätt till återanställning. Om du som arbetstagare anser dig ha blivit avskedad på felaktiga grunder, har du möjlighet att med fackets hjälp göra ärendet till en rättsprocess. I vissa fall kan du ha rätt till skadestånd, om avskedandet inte gått rätt till.

 

Uppsägning på egen begäran

Om du bestämmer dig för att säga upp dig själv från en anställning, skall detta ske skriftligen. Se till att datera och underteckna dokumentet. Du har ingen skyldighet att tala om för arbetsgivaren varför du vill lämna din tjänst, men det brukar uppskattas.  Uppsägningstiden börjar gälla först i och med att arbetsgivaren tagit emot uppsägningen, därför är det säkrast att lämna detta meddelande personligen. Uppsägningstiden kan variera beroende på anställningsavtal. För uppsägning av provanställning tillämpas samma procedur, i regel behöver du i detta fall inte ta hänsyn till någon särskilt uppsägningstid.

Dina skyldigheter som arbetstagare

I samband med att ett anställningsavtal undertecknas, åtar den anställde sig en rad skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Kravet på lojalitet är även proportionerligt med din grad inom en organisation, det innebär att ju högre ställning en arbetstagare har inom verksamheten, desto större krav på lojalitet kan arbetsgivaren ställa. Dessa skyldigheter gäller under hela anställningstiden och även under hela uppsägningstiden. Följande skyldigheter behöver du som arbetstagare uppfylla:

 

  • – Utföra arbetsuppgifter
  • – Passa och följa arbetstider
  • – Följa instruktioner och ordningsregler
  • – Följa säkerhetsföreskrifter
  • – Använda skyddsutrustning om det behövs
  • – Fråga arbetsgivaren om du vill ägna dig åt en bisyssla
  • – Inte bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren
  • – Inte göra något utanför arbetet som kan skada din arbetsgivare
  • – Följa tystnadsplikten om du skrivit på ett sekretessavtal
  • – Vara medveten om att din rätta att kritisera arbetsgivaren är begränsad

God sed på arbetsmarknaden

Arbetsgivaren har rätt att ställa höga krav på sin personal och skall kunna förvänta sig att arbetet blir utfört i enlighet med uppsatta mål.  Samtidigt har arbetsgivaren och dess representanter även ett stort ansvar för hur man fördelar arbetet samt att man agerar enligt god sed på arbetsmarknaden. Begreppet god sed är tolkningsbart men i grunden handlar det om att man skall behandla sina medarbetare med respekt, agera professionellt och undvika att särbehandla arbetstagare.

 

Läs mer om rättigheter och skyldigheter på arbetet här!


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg