Vad gör ett skyddsombud?

På en arbetsplats fungerar skyddsombudet även kallat arbetsmiljöombudet som de anställdas representant i förhållande till arbetsgivaren.  Varje arbetsplats med minst fem anställda skall enligt arbetsmiljölagen ha ett skyddsombud vars huvudsakliga uppgift är att säkerställa en god arbetsmiljö för arbetstagarna. En prioriterad fråga för skyddsombud är att se till så att arbetsgivaren uppfyller alla krav som ställs på säkerheten.

 

Skyddsombud engagerar sig i ett löpande arbetet kring arbetsmiljöfrågor, bland annat genom att ingå i skyddskommittén som skall finnas på alla arbetsplatser med femtio eller fler anställda. Tillsammans med arbetsgivaren undersöker, riskbedömer och åtgärdar skyddsombud arbetsmiljörelaterade ärenden. Däremot är det arbetsgivarens ansvar att göra arbetsplatsundersökningar så som enkäter bland arbetstagare, genomföra löpande säkerhetsronder på arbetsplatsen samt säkerställa så att personalen ges adekvat säkerhetsutbildning.

 

Rollen som skyddsombud innebära även att man ibland stöttar enskilda arbetstagare i deras behov. Däremot ska inte skyddsombudet företräda enskilda arbetstagare i ärenden som rör konflikter med arbetsgivaren. Vid en sådan process bör istället ett arbetsplatsombud involveras som kan hjälpa den enskilde driva ärendet med hjälp av ett fackfackförbund. På vissa arbetsplatser är skyddsombudet även arbetsplatsombud, om så är fallet kan denne i egenskap av fackligt arbetsplatsombud även företräda arbetstagare i enskilda ärenden som ska förhandlas enligt medbestämmandelagen.

Rättigheter som skyddsombud

För att ge skyddsombud tillräckliga förutsättningar för att utföra uppdraget på ett bra och korrekt vis, finns föreskrifter inskrivna i Arbetsmiljölagen om skyddsombudets roll och rättigheter.

 

Arbetsmiljölagen berättigar skyddsombud till att:

  • – få den utbildning som krävs för att utföra uppdraget
  • – ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön inom skyddsområdet
  • – delta vid planering av nya eller ändrade lokaler och handlingsplaner
  • – begära åtgärder för att åstadkomma en fullgod arbetsmiljö för arbetstagare
  • – utfärda skyddsstopp, dvs. avbryta arbeten som riskerar leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa
  • – utföra uppdraget på betald arbetstid

Så tillsätts skyddsombud

Arbetstagarna på en arbetsplats som väljer en eller flera lämpliga skyddsombudskandidater (i regel någon ur den lokala fackliga klubben) därefter utses dessa representanter formellt av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsplatsen. Chefer eller andra arbetsgivarrepresentanter skall inte blanda sig i vem som väljs till att vara skyddsombud.

 

Normalt väljs skyddsombud på tre år och oftast är denna person medlem i ett fackförbund, men det finns ingen lag som säger att skyddsombudet själv måste vara en fackmedlem. På arbetsplatser där det finns flera skyddsombud väljer ombuden själva en person till att vara huvudskyddsombud med särskilt samordningsansvar.

 

Om det saknas skyddsombud på din arbetsplats bör du i första hand kontakta den fackliga organisation som upprättat kollektivavtal med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte är knuten till något kollektivavtal, är det upp till arbetstagarna själva att utse skyddsombud.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg