Fackliga organisationer – Nyheter 2023

Intresset för årets löneförhandlingar mellan fack och arbetsgivare är större än på många år. Löner och villkor för mer än 2 miljoner arbetstagare kommer att påverkas när 450 olika kollektivavtal kommer att slutas. Pressen från arbetstagarna på fackförbunden att leverera under avtalsrörelsen 2023 är större än normalt, då kostnaderna för mat, energi, lån och bränsle rusat samtidigt lönerna legat still och den svenska kronan tappar värde.

 

Samtidigt har flera fackförbund gått ut och försökt dämpa förväntningarna på att löneförhandlingarna skall kunna kompensera för den ekonomiska press som svenska arbetstagare just nu upplever.  Vi är sannolikt på väg in i en lågkonjunktur och därför är det orimligt att tro att löneökningarna skall kunna ge hushållen samma marginaler som tidigare.

 

I Sverige brukar förhandlingarna mellan industrins parter vara normerande för hur löneökningarna skall se ut. Denna avtalsrörelse inleddes vid årsskiftet och ett nytt avtal skall senast finnas på plats den 31 mars 2023.   Kravet från facken inom industrin är 4,4% samt en riktad låglönesatsning som skall garantera alla en ökning om minst 1192 kr per person medan arbetsgivarsidan vill se ett avtal med en löneökning på 2,0% samt en engångssumma om 3 000 kronor. Förhandlingarna väntas bli de tuffaste på många år, inte minst då parterna i utgångsläget befinner sig väldigt långt ifrån varandra. Arbetstagarna får helt enkelt ge sig till tåls i väntan på att lönemärket förhandlas fram, men en kvalificerad gissning baserat på tidigare års förhandlingar är att lönemärket 2023 hamnar någonstans mellan 3-4%.


Förändrade medlemsavgifter 2023

Från och med 1 oktober har Ledarna sänkt månadsavgiften med 4% vilket motsvarar 13 kr.

 

Tandläkarförbundet genomförde en höjning av fackavgiften och vilket innebär att ett ordinarie medlemskap kostar 2500 kr per halvår för yrkesverksamma tandläkare.

 

Finansförbundet justerar fackavgiften med 57 kr/mån för medlemmar som tjänar 25 0001 – 33 000 kr/mån. Tidigare betalade de 312 kr/mån den nya medlemsavgiften är 255 kr/mån.

 

Fackförbundet ST ändras avgiften för de som har en månadsinkomst på 13 999 kr eller mindre, där avgiften höjs med 16 kr per månad från 152 kr upp till 168 kr. Samtidigt höjs pensionärsavgiften med 40 kr/år.

 

Tull-Kust och Vårdförbundet hade båda kongressbeslut på höjda medlemsavgifter på 20-27 kr/mån respektive 20 kr/mån men båda dessa fackförbund valde att slopa höjningarna på grund av rådande ekonomiskt läge.

 

Under 2022 valde både Kommunal och Vision fackförbund att sänka fackavgiften.


Sänkt skatt för seniorer som arbetar
Från och med 1 januari 2023 kommer arbetande personer som fyllt 65 år att få lägre skatt. Enligt regeringens beräkningar kommer skattesänkningen i genomsnitt motsvara drygt 1 900 kronor per år och kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.


Lärarna organiserar om

Nu har tre fackliga organisationer för lärare: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund omformats till två nya fackförbund: Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

 

Syftet med sammanslagningarna är följande:

  1. Öka påverkansmöjligheterna lokalt och nationellt.
  2. Skapa en tydligare enhetlig röst i skoldebatten.
  3. Kunna nå bättre avtalslösningar.
  4. Synergier som minskar kostnader och skapar möjligheter för ett mer effektivt användande av medlemsavgifter.
  5. Ökat fokus på rekrytering av oorganiserade lärare och skolledare.
  6. Större medlemskår och bättre medlemserbjudanden.

 

Musiker planerar ny facklig sammanslutning

 

Ett gammalt band återknyts sannolikt inom kort. Musikerförbundet och Symf planerar att återförenas igen den 1 januari 2025 efter 40 års uppdelning i två olika fackförbund. I och med den tilltänkta sammanslagningen väntas uppskattningsvis ca 4000 svenska yrkesmusiker samlas inom en och samma medlemsorganisation.


Fackförbund tappar medlemmar trots växande andel anslutna yrkesverksamma

Antalet yrkesverksamma medlemmar inom LO, TCO och Saco fackförbunden minskade sammantaget med knappt 8 000 under 2022. Det var en betydligt mindre minskning än den som skedde under 2021 då det sammantagna medlemsantalet yrkesverksamma inom facken minskade med 16000. Största procentuella tappet under det gångna året stod Sjöbefälsföreningen för som tappade 13,5% av sina yrkesverksamma medlemmar. Störst procentuell ökning stod Sveriges Arkitekter där andel yrkesverksamma ökade med 6%.

 

Ser man till centralorganisationerna i sin helhet förlorade LO-förbunden flest medlemmar och backade med 1,8%. Medan TCO växte med 0,6% och SACO med 1,1%.

 

Antalet medlemmar i A-kassorna minskade också under föregående år. Det totala medlemsantalet minskade med 3 766 personer.

Nedåtgående trend

Sedan 1993 har den fackliga organisationsgraden successivt minskat. Under perioden 2006-2008 sjönk organisationsgraden från 77% till 68% och även om det värsta medlemstappet upphörde 2009, har siffrorna i stort legat still sedan dess. Men från och med 2020 tycks den negativen ha brutits, nu ökar anslutningsgraden bland fackförbunden åter i Sverige, vid årsskiftet till 2021 var organisationsgraden bland anställda 69% och i början av 2022 hade den ökat ytterligare till 70%.

Högre andel yrkesverksamma fackligt anslutna

 

Oroliga tider leder generellt till att människor söker förutsägbarhet och trygghet. Covid och den turbulens som uppstod på arbetsmarknaden till följd av pandemin kan ses som en del förklaring till att många yrkesverksamma valde att vara med i ett fackförbund under 2020 och 2021. Det pågående kriget i Ukraina och de kriser som uppstår i dess kölvatten bidrar till fortsatt oro. Uppgången har omfattat såväl arbetare som tjänstemän, där anslutningsgraden ökat med ungefär procentenhet vardera. Anslutningsgraden är avsevärt högre bland tjänstemän (74% 2022-01-01) än bland arbetare  (62% 2022-01-01).

 

Fler kvinnor än män är fackligt anslutna. 77% av kvinnorna med tjänstemannayrken och 61% av kvinnorna med arbetaryrke är anslutna till ett eller flera fackförbund, motsvarande siffror för männen är 71% bland tjänstemännen och 59% bland arbetarna.

Totalt sett minskar antalet fackmedlemmar

Men att anslutningsgraden ökar, handlar faktiskt inte primärt om att fler går med i facket, tvärtom tappar många fackförbund fortsatt medlemmar. Istället beror den ökade anslutningsgraden i huvudsak på att många anställningar och då framförallt timanställningar försvann i samband med pandemiåren dessutom ökar antalet pensionsavgångar, vilket i sin tur innebär att det totala antalet yrkesverksamma i Sverige minskat under de senaste åren.

 

Också antalet medlemmar i Sveriges a-kassor minskar, men minskningarna är relativt blygsamma ca 10.000 personer under det första halvåret 2022 jämfört med 2020 då a-kassorna sammantaget ökade med 270 000 medlemmar.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg