Fackliga organisationer – Nyheter 2022

Vid årsskiftet var den stora frågan alla ställde sig när samhället skulle kunna öppna upp igen efter Covid, sedan kom kriget och även om samhället nu öppnat upp igen är Pandemin inte över. Hitintills har 2022 ur ett fackligt perspektiv präglas av inflation och osäkerhet. Löneförhandlingarna är över för i år och innebär av allt att döma att stora yrkesgrupper från reallönesänkningar under 2022, pga skenande inflation.  Nästa års avtalsrörelse och löneförhandlingarna spås bli tuffa om inflationen fortsatt ligger kvar på en hög nivå.

Detta händer under 2022


Skatteavdrag för a-kasseavgiften införs

Denna skattelättnad en så kallad skattereduktion innebär en skattesänkning motsvarande 25 procent av a-kasseavgiften för medlemmar.

 

 • 1. Arbetslöshetskassorna som administreras av fackförbunden skickar kontrolluppgifter direkt till skatteverket så du behöver inte göra något själv för att ta del av skatteavdraget.
 • 2. Tanken med avdraget är att öka tillgängligheten till det ekonomiska skyddsnätet vid arbetslöshet.
 • 3. Skattelättnaden trädde i kraft den 1 juli 2022 och gäller för alla medlemsavgifter som betalas efter den 30 juni 2022.
 • 4. 2018 infördes ett motsvarande skatteavdrag för fackavgiften men det är sedan dess slopat.

 

Exempel:

En medlemsavgift om 150 kr/mån sänks kostnaden till runt 112 kr/mån efter utnyttjat avdrag. Vilket över ett år innebär en besparing på 456 kr.


Lagen om anställningsskydd reformeras

Det har under en längre tid funnits ett tryck från arbetsgivarsidan att reformera LAS, för att öka flexibiliteten, omställningsförmågan samt tryggheten på arbetsmarknaden.

 

 • 1. Kraven för uppsägning lättas något
 • 2. Tre arbetstagare får undantas från turordningen
 • 3. Turordningsregler och rätt till omställningstid vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad införs.
 • 4. I vissa fall skall kundföretag erbjuda inhyrda arbetstagare tillsvidareanställning eller betala ersättning.

 

Ändringar i turordningsreglerna och utökade möjligheter till avvikelser från kollektivavtal träder i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas för första gången från och med den 1 oktober 2022. Lagändringarna utgör en del av omställningspaketet för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Ytterligare två delar med lagförändringar kommer att införas längre fram.


Lärarna organiserar om

Ett beslut är fattat om att slå ihop dagens tre fackliga organisationer för lärare: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund och istället bilda två bildar två nya fackförbund: Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

 

Syftet med sammanslagningarna är följande:

 1. Öka påverkansmöjligheterna lokalt och nationellt.
 2. Skapa en tydligare enhetlig röst i skoldebatten.
 3. Kunna nå bättre avtalslösningar.
 4. Synergier som minskar kostnader och skapar möjligheter för ett mer effektivt användande av medlemsavgifter.
 5. Ökat fokus på rekrytering av oorganiserade lärare och skolledare.
 6. Större medlemskår och bättre medlemserbjudanden.

Fackförbund tappar medlemmar trots växande andel anslutna yrkesverksamma

Sedan 1993 har den fackliga organisationsgraden successivt minskat. Under perioden 2006-2008 sjönk organisationsgraden från 77% till 68% och även om det värsta medlemstappet upphörde 2009, har siffrorna i stort legat still sedan dess. Men från och med 2020 tycks den negativen ha brutits, nu ökar anslutningsgraden bland fackförbunden åter i Sverige, vid årsskiftet till 2021 var organisationsgraden bland anställda 69% och i början av 2022 hade den ökat ytterligare till 70%.

Högre andel yrkesverksamma fackligt anslutna

 

Oroliga tider leder generellt till att människor söker förutsägbarhet och trygghet. Covid och den turbulens som uppstod på arbetsmarknaden till följd av pandemin kan ses som en del förklaring till att många yrkesverksamma valde att vara med i ett fackförbund under 2020 och 2021. Det pågående kriget i Ukraina och de kriser som uppstår i dess kölvatten bidrar till fortsatt oro. Uppgången har omfattat såväl arbetare som tjänstemän, där anslutningsgraden ökat med ungefär procentenhet vardera. Anslutningsgraden är avsevärt högre bland tjänstemän (74% 2022-01-01) än bland arbetare  (62% 2022-01-01).

 

Fler kvinnor än män är fackligt anslutna. 77% av kvinnorna med tjänstemannayrken och 61% av kvinnorna med arbetaryrke är anslutna till ett eller flera fackförbund, motsvarande siffror för männen är 71% bland tjänstemännen och 59% bland arbetarna.

Totalt sett minskar antalet fackmedlemmar

Men att anslutningsgraden ökar, handlar faktiskt inte primärt om att fler går med i facket, tvärtom tappar många fackförbund fortsatt medlemmar. Istället beror den ökade anslutningsgraden i huvudsak på att många anställningar och då framförallt timanställningar försvann i samband med pandemiåren dessutom ökar antalet pensionsavgångar, vilket i sin tur innebär att det totala antalet yrkesverksamma i Sverige minskat under de senaste åren.

 

Också antalet medlemmar i Sveriges a-kassor minskar, men minskningarna är relativt blygsamma ca 10.000 personer under det första halvåret 2022 jämfört med 2020 då a-kassorna sammantaget ökade med 270 000 medlemmar.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2022
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg