Arbetsrätt

Arbetsrätten är en del av vår nuvarande lagstiftning som är skriven för att reglera rådande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Tvister om hur arbetsrätten egentligen går att tillämpa på frågor som berör parter som är delaktiga i något kollektivavtal drivs vidare upp till arbetsdomstolen som är en partsdomstol. Vad gäller tvister mellan parter som däremot inte är anslutna till något kollektivavtal så kommer dessa istället att avgöras av tingsrätten. Som medlem i ett fackförbund erbjuds du ofta kostnadsfri eller subventionerad facklig juridisk assistans vid mål som rör arbetsrätt.

 

Vår nordiska modell utgår i huvudsak från idag rådande kollektivavtal. Det är faktiskt så att Sverige inte har någon lagstadgad minimilön överhuvudtaget eftersom att man helt enkelt förutsätter att det finns ett kollektivavtal vilket reglera detta. De arbetsrättsliga lagarna som idag finns inskrivna i den Svenska lagboken kommer i princip enbart ifrån det initiativ som LO tog under början av 1970-talet och blev då utformade av den rådande socialdemokratiska regeringen. Några exempel på sådana lagar är bland annat Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen. Självklart finns det alltid delade åsikter om lagar och politik men det positiva man har hört om dessa lagar är att de har demokratiserat den svenska arbetsmarknaden medan motståndare har påstått att de istället har gjort arbetsmarknaden mer byråkratisk vilket i sin tur har lett till dålig sysselsättning.

 

Det finns också en Europeisk arbetsmodell som skiljer sig något från vår nordiska modell. Arbetsrätten är en del av den europeiska unionsrätten som i sin tur utgörs av europeiska unionens fördrag, lagstiftning, rättspraxis samt andra internationella avtal som har godkänts av medlemsstaterna. Den absolut största delen av EU:s arbetsrättsliga lagar är dock baserade på olika EU-direktiv. Den idag rådande europeiska arbetsrätten är en stor mix av olika regler som kommer ifrån den anglosachsiska, kontinentala och den nordiska modellen. Av just den här anledningen så har det varit vissa svårigheter med att få allting att gå ihop eftersom att man inte har något gemensamt system att utgå ifrån.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg