Så fungerar a-kassa och facket i Finland

Fackföreningsrörelsen i Finland grundades år 1885. Sedan dess har rörelsen både breddats och spridits, och idag är de flesta personer i Finland med i någon fackförening. Fackföreningarnas uppgift är att se till arbetstagarnas intressen, rättigheter och trygghet på arbetsplatsen. Hit hör bland annat att sträva efter förbättrat anställningsskydd, bättre arbetsvillkor och rättvisa löner.

 

I Finland finns det tre centrala fackförbund som arbetstagare kan organisera sig inom: Centralorganisationen för högutbildade i Finland (Akava), Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) och Tjänstemannaorganisationen (STTK).

 

Arbetstagares rättigheter

 

Som arbetstagare i Finland har man lagstadgad rätt att vara med i ett fackförbund (kallat ammattilliitto på finska). Då den nationella lagstiftningen i landet står över andra avtal och policydokument, såsom anställningsavtal, betyder det också att rättigheten att vara med i en fackförening inte kan förhandlas bort av arbetsgivare. Arbetsgivare har ingen rätt att diskriminera arbetstagare på grund av att de är med i en fackförening. Om diskriminering på den grunden skulle äga rum bryter arbetsgivaren mot lagen, vilket är straffbart.

 

Hur fungerar det att bli medlem i ett fackförbund?

 

Om man vill bli medlem i ett fackförbund kan man antingen bli det direkt via deras hemsida, eller genom att ta kontakt med förbundets representant på sin arbetsplats. Det finns både allmänna fackförbund och branschspecifika fackföreningar. När man är medlem i ett fackförbund betalar man en medlemsavgift till dem. Detta är inte att förväxla med medlemsavgift i a-kassa, då detta är två separata saker. Medlemsavgiften för att vara med i ett fackförbund i Finland ligger vanligtvis mellan en till två procent av ens lön och kan dras direkt via skatten.

 

Genom att vara medlem i ett fackförbund kan man bland annat få hjälp med arbets- och anställningsrelaterade frågor. Det kan till exempel handla om att de kan hjälpa till om det uppstår konflikter på arbetsplatsen eller få stöd vid löneförhandling. Via facket får man också möjlighet att delta i utbildningar och andra aktiviteter som fackförbundet arrangerar.

 

A-kassa i Finland

 

I Finland är det frivilligt att bestämma om man vill vara med i a-kassa eller inte. Personer som är med i arbetslöshetskassan i Finland betalar en avgift för medlemsskapat där under tiden hen lönearbetar. Om arbetaren skulle bli av med sin anställning och sakna inkomst har denne möjlighet att ansöka om arbetslöshetspenning från a-kassan. Om en person inte är medlem i a-kassan kan denne inte heller ansöka om arbetslöshetspenning därifrån.

 

Generellt brukar det sägas att det är fördelaktigt att vara medlem i a-kassan, då arbetslöshetsinkomsten man kan få därifrån är högre än motsvarande inkomst som arbetslösa kan få ta del av i Finland. För att ha rätt till inkomst från a-kassan behöver vissa krav uppfyllas. Vilka dessa krav är kan variera mellan olika a-kassor och är någonting man själv bör ta reda på i samband med att man tänker bli medlem i a-kassan.

 

När man blir medlem i en fackförening kan man välja att även ansluta sig till a-kassa i Finland. Även om man inte är medlem i ett fackförbund kan man dock bli medlem i a-kassor som inte är bundna till fackföreningar. Detta beror på att fackföreningar och a-kassan är två olika system som inte per definition hör ihop, även om de i vissa fall samarbetar – till exempel när fackförbund har separata a-kassor som är bundna till förbundet.

 

Fackförbundets representant och dennes roll på arbetsplatsen

 

På en arbetsplats kan fackförbundet ha en representant som har valts ut av de anställda fackförbundsmedlemmarna. Representanten har till uppgift att förmedla information, medla mellan anställda och arbetsgivaren och att fungera som en förhandlare. Representanten, även kallad förtroendeman, ska även kunna besvara frågor som de anställda kan ha gällande kollektivavtal och liknande.

 

De olika fackföreningarna

 

I Finland finns det tre huvudsakliga fackförbund, som i sin tur organiserar ett flertal medlemsförbund. Fackföreningarna har ett ömsesidigt samarbete med varandra.

 

  • Centralorganisationen för högutbildade i Finland (Akava): Fackförening i Finland som organiserar akademiker och högutbildade. Akava består av trettiofem medlemsförbund, som i sin tur är organiserade efter examen och yrkesverksamhet. Det går även att vara medlem i Akava som student.

 

  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC): Finlands Fackförbunds Centralorganisation organiserar tjugoen medlemsförbund i Finland. De riktar sig framför allt till personer som är verksamma inom offentlig sektor, service och industri.
  • Tjänstemannaorganisationen (STTK): Tjänstemannaorganisationen organiserar tjänstemän i Finland, som jobbar inom kommun-, stats-, industri- eller servicesektorn. De har arton medlemsförbund.

 

Sammanfattning

 

I Finland finns det tre huvudsakliga fackföreningar som organiserar de flesta arbetarna i landet. Fackföreningarna jobbar för arbetarnas intressen, rättigheter och trygghet på arbetsplatsen och som anställda. Som arbetare i Finland har man lagstadgad rätt att organisera sig i facket, vilket är en rättighet som anställningsavtal och arbetsgivare inte får inskränka. Det går att vara medlem i a-kassa i Finland oavsett om man är medlem i facket i Finland eller inte.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg